ชื่อ - นามสกุล :นายพิชญ์ชานนท์ โสมา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :125 หมู่ที่ 2 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190
Telephone :0844724466
Email :