ชื่อ - นามสกุล :นายไวทยานันท์ วงศ์อุ่น
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนประจำชั้น ป.2/2
ที่อยู่ :119 หมู่ที่ 1 ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Telephone :0895781007
Email :