[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 15 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
เมล์คำโพธิ์

WebMail

ให้ฉันลงชื่อเข้าใช้เสมอ

link banner

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก
ข่าวหนังสือพิมพ์

  
ประวัติโรงเรียน  
 

 

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม พ.ศ. 2482   สมัยขุนศุภกิจ เลขการ เป็นนายอำเภอ นายเติม แสงพันธ์ เป็นศึกษาธิการอำเภอ โดยอาศัยศาลาวัดบ้านคำโพธิ์เป็นอาคารเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
        พ.ศ. 2505 คณะครู ผู้ใหญ่บ้านคำโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านโคกก่อง  พร้อมด้วยราษฎร  นำโดยพระอธิการอ้วน ปัญญาทีโป เจ้าคณะตำบลท่าช้าง   เป็นประธานจัดสร้างอาคารเรียน ตามแบบป.1ซ  เป็นอาคารไม้ 2 ห้องเรียน  ขนาด 9 x 18 เมตรโดยได้รับบริจาคที่ดิน จากนายอ่ำ  รักสัตย์  จำนวน  15 ไร่  3 งาน  61 ตารางวา
        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแคนพัฒนา    หมู่ที่   13  ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี และเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การเปลี่ยนแปลงด้านอาคารสถานที่


- พ.ศ. 2507 ต่อเติมอาคาร ป. 1 ซ. เป็น 3 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการ
    ใช้แรงงานราษฏร(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
- พ.ศ. 2517 ซีวิคแอคชั่น อุบลราชธานี มอบอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1   หลัง  3  
   ห้องเรียน โดยมีพระครูประทีป   ปัญญาพร เจ้าคณะตำบลท่าช้างเป็นประธาน  ในการก่อสร้าง   อาคารเรียน ราษฏรสละแรงงาน ก่อสร้างเป็นเงิน 96,000 บาท จัดพิธีมอบ    วันที่ 9  เมษายน 2517
-  พ.ศ. 2523 ได้รับ งบประมาณ สร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง     เป็นเงิน 85,550 บาท
- พ.ศ. 2529 คณะครูร่วมจัดสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พร้อมฐาน       เป็นเงิน 4,100 บาท
- พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2529 ขนาด 6 ห้องเรียน 1 หลัง
   เป็นเงิน 702,000 บาท
-พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ สปช 601/2526 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท
-พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ  สปช 102/2526 จำนวน       3  ห้องเรียน
  เป็นเงิน 109,000บาท
-พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สร้างลานกีฬาให้จำนวน 1 สนาม
-พ.ศ. 2543 คณะครูนักการได้บริจาคเงินก่อสร้างแท่นพร้อมประดิษฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ 6
เป็นเงิน 4,000 บาท และอาจารย์อนันต์   ผุยพรม จำนวน 3,000 บาท
-พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณ สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 จำนวน 1 ชุด    เป็นเงิน 70,000 บาท
-พ.ศ. 2544 การกีฬาแห่งประเทศไทยสร้างลานกีฬาให้โรงเรียน 1 สนาม
-พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ สปช 601/2526 1 หลัง  เป็นเงิน 82,800 บาท

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สุวิชฺชาโน  ภวํโหติ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


คติพจน์ของสถานศึกษา

ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

      ภายในปี 2558 โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ                        รักความเป็นไทย ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม เตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต
 3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
 4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 6. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ
 7. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 8. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

 

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนทุกคนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความชื่อสัตย์สุจริต
 3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวินัย
 4. ผู้เรียนร้อยละ 75 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 5. ผู้เรียนร้อยละ 80 อยู่อย่างพอเพียง
 6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. ผู้เรียนทุกคนรักความเป็นไทย
 8. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะ
 9. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ
 10. ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นร้อยละ 80  ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 11. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ในระดับดี